Regulamin realizacji szkoleń otwartych organizowanych przez
Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki organizacji szkoleń otwartych przez firmę Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr, 05-220 Zielonka, NIP: 1181390174 na rzecz Zamawiających oraz zasady postępowania reklamacyjnego i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających.

Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr udostępnia Zamawiającemu niniejszy regulamin do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje regulamin przed zawarciem umowy. Regulamin jest dostępny do pobrania w formie pliku pdf podczas każdorazowej rejestracji na szkolenie na pomocą formularza na stronie http://www.crisk.pl

§ 2 Definicje

1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie http://www.crisk.pl, zwane dalej Szkoleniem.

2. Organizator – Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr, 05-220 Zielonka, NIP: 1181390174

3. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, delegująca Uczestnika szkolenia.

4. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.

5. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zamawiającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w szkoleniu.

6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zamawiającego formularz rejestracji na szkolenie, dostępny on-line na stronie http://www.crisk.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich w formule szkoleń otwartych lub zamkniętych.

2. Terminy, tematy szkoleń oraz ceny umieszczane są na stronie http://www.crisk.pl w menu „Szkolenia”.

3. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie Zgłoszenia na wybrane szkolenie. Zgłoszenie dostępne jest na stronie http://www.crisk.pl przy poszczególnych szkoleniach.

4. Przesłanie Zgłoszenia oznacza zawarcie umowy Zamawiającego z Organizatorem na wybrane Szkolenie. Umowa zawierana jest na czas realizacji Szkolenia.

5. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia, Organizator wysyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

6. Zgłaszający może warunkowo zmienić Szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:

a. Organizator może zaproponować to samo Szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie w innym terminie.

b. Organizator może zaproponować inne Szkolenie, którego cena jest taka sama, jak cena szkolenia w Zgłoszeniu.

c. Warunkiem dokonania zmiany terminu Szkolenia jest poinformowanie Organizatora przez Zamawiającego nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia, którego pierwotnie Zgłoszenie dotyczyło.

d. Opłata za Szkolenie, którego dotyczyło Zgłoszenie zaliczana jest na poczet nowo wybranego szkolenia.

e. Jeśli Zamawiający nie wskaże nowej daty Szkolenia, to dotychczasowa opłata jest skuteczna nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty pierwszego Zgłoszenia.

f. Po upływie 3 miesięcy od pierwszego Zgłoszenia oraz w przypadku nie wskazania przez Zamawiającego nowej daty Szkolenia, wniesiona opłata stanowi pokrycie strat poniesionych przez Organizatora.

§ 4 Zakres usługi

1. Organizator realizuje Szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej http://www.crisk.pl, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.

2. Organizator wyznacza do realizacji Szkolenia wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu zawodowym oraz kompetencjach.

3. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób na jedno Szkolenie.

4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

5. Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są z użyciem odpowiednich dla danego programu metod nauczania.

6. Uczestnik Szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe oraz catering biznesowy.

7. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność Organizatora, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

8. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.

9. Uczestnik po ukończeniu Szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

10. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonego szkolenia.

§ 5 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za Szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń otwartych zamieszczonym na stronie http://www.crisk.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych indywidualnie Zamawiającemu. Cena za Szkolenia w formule szkoleń zamkniętych negocjowana jest bezpośrednio z Zamawiającym.

2. Cena Szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, catering biznesowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

3. Cena Szkolenia nie obejmuje noclegu, kosztów dojazdu Uczestnika oraz kosztów parkingu, o ile oferta nie stanowi inaczej.

4. Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku VAT w obowiązującej wysokości.

5. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za Szkolenie na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem nie później niż 3 dni przez terminem szkolenia.

6. Podstawą płatności za udział w Szkoleniu jest wystawiona przez Organizatora faktura pro–forma doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną.

7. W przypadku gdy Zamawiający nie akceptuje faktur proforma, Organizator wystawi fakturę VAT przed lub po zrealizowaniu usługi.

8. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni kalendarzowych po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana na adres wskazany w Zgłoszeniu.

9. Opłatę za Szkolenie należy wnieść na konto bankowe prowadzone w:

Millennium Bank nr konta: 39 1160 2202 0000 0003 8898 2324

10. W tytule przelewu należy podać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy

§ 6 Rezygnacja ze Szkolenia przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji ze Szkolenia bez konieczności poniesienia kosztów nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (odstąpienie od Umowy).

2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu może być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@crisk.pl

3. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1 rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator ma prawo obciążyć Zamawiającego pełną kwotą za udział w szkoleniu.

4. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiający wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Z uwagi na otwarty charakter szkoleń Organizator ma prawo odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej, niż 5 osób, bądź zaistniały inne przesłanki uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Organizatora.

2. Organizator, w wypadku odwołania Szkolenia niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego na adres podany w Zgłoszeniu. Dodatkowo organizator informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie.

3. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia.

§ 8 Procedura reklamacji Szkoleń

Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@crisk.pl lub w formie pisemnej na adres biura Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zrealizowanego Szkolenia. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.

Reklamacja powinna zawierać:

nazwę/ imię, nazwisko i adres Zamawiającego

nazwę, datę i miejsce szkolenia, wobec którego zgłasza się reklamację,

powód reklamacji

proponowany sposób rozwiązania sprawy.

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa: w punkcie 1 par.9.

W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 5 par. 9, Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni kalendarzowych.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka NIP: 1181390174

tel. +48 518 072 379 e-mail: biuro@crisk.pl

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące danych osobowych proszę napisać na podany wyżej adres pocztowy lub na adres e-mail: biuro@crisk.pl

2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz w celu prawnie usprawiedliwionych obowiązków prawnych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym Szkoleniem.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 roku do odwołania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie http://www.crisk.pl

4. Zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

CRiSK
Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka

Dane kontaktowe

Website was created with Mobirise